The Old Republic
Good old republicanism from inner space

The Master List

Another poynte of theire liberty is, that any gentleman may speake without danger, whatsoever he thinketh, which may cause great stirrs, seditions, troubles, iealousyes etc.
~ John Peyton, 1598

/Przewiń w dół po polską wersję metatekstu./

I'm looking for works 1) written no later than 1795 and 2) concerning the political system of The Commonwealth (or one of the federated nations).

I'm generally (subject to exceptions) not interested in 1) mere mentions of the subject somewhere, or 2) legal documents, or 3) things on current, ephemeral issues more than generalities. I'm aware that the reports from Sejms are available, but rather not going down that path. Maybe in future I would at least compile links to those that are digitized. But local materials count, and it would be interesting to include some sources on Prussian, Jewish, Cossack etc. political life (although they're probably written in languages I can't read). Pieces that are really minor or unoriginal could also be refused.

As of December 2016, the list is rudimentary, and probably contains gaping holes and embarassing ommissions.

You can send me corrections and suggestions on address: oldrep \\you-know-what\\ protonmail.ch.

I prefer to provide a link to a digital online copy if possible, or to WorldCat (which is a gateway to catalogs of libraries around the world), or at least to some mention of the work as a handle. If you enter first words of a Latin title with the author's name into WorldCat's search, you may be able to find some unlisted (mainly Polish) translations.

Language codes in titles: en - English, fr - French, it - Italian, la - Latin, pl - Polish. I also indicate it if the author held a major central office (of king, marshal, chancellor, treasurer or hetman).

The items are listed in reverse chronological order.

---

Poszukuję pism, które 1) powstały przed 1795 r. oraz 2) dotyczą ustroju Rzeczypospolitej (albo jednego z krajów składowych).

W zasadzie (możliwe są wyjątki) nie będą mnie zajmować 1) jedynie wzmianki o ustroju poczynione gdzieś tam 2) akty prawne 3) teksty bardziej o kwestiach bieżących i efemerycznych niż o Rzptej w ogóle. Zdaję sobie sprawę, że istnieją rzeczy typu diariusze sejmowe, ale to by nas za daleko zaprowadziło. Być może w przyszłości przynajmniej zgromadzę odnośniki do scyfryzowanych wydań. Ale materiały regionalne się liczą i bardzo bym chciał zamieścić trochę źródeł do życia politycznego w Prusach, wśród Żydów czy Kozaków, nawet jeżeli są one dostępne w językach niezrozumiałych dla mnie. Mogę także odrzucać teksty naprawdę mało istotne lub oryginalne.

W stanie na grudzień 2016, lista pozostaje w stanie bardzo niedokończonym i prawdopodobnie zawiera liczne zawstydzające luki.

Zapraszam do wysyłania mi sugestii i poprawek na adres: oldrep \\sami-wiecie-co\\ protonmail.ch.

Staram się zamieszać odnośnik do wersji elektronicznej, jeśli to możliwe, albo do wpisu w WorldKacie (który zbiera katalogi bibliotek na świecie), albo przynajmniej do jakiejś wzmianki o dziele jako punktu zaczepienia. Wpisując pierwsze słowa tytułu łacińskiego z nazwiskiem autora do WorldCatu można czasem znaleźć jakieś niewymienione tłumaczenia (główne polskie).

Kody języków w tytułach: en - angielski, fr - francuski, it - włoski, la - łaciński, pl - polski. Zaznaczam także, jeżeli autor pełnił wielką magistraturę centralną Rzeczypospolitej (król, marszałek, kanclerz, podskarbi lub hetman).

Pozycje są ułożone w odwróconym porządku chronologicznym.

---

/-/ Popiel.